افرادی که از وایت برد شیشه ای به رنگ قرمز استفاده می کنند افرادی پر از انرژی، حساس؛ می خواهید آدم های دور و برتان را هیجان زده کنید و توجه ها را به خود جلب کنید؟ پس قرمز بپوشید! به همین دلیل است که رنگ چراغ توقف راهنمایی، قرمز است، چون هیچ رنگی به اندازه سرخ نمی تواند چشم ها را به خود متوجه کند. این رنگ سرشار از انرژی، سمبل زندگی است. اما با تمام خوبی هایش، کمی خشم را هم در خود دارد. پس اگر می خواهید یک پرانرژی مهربان باشید، زیاد سراغش نروید.

افرادی که از وایت برد شیشه ای به رنگ سیاه استفاده می کنند افرادی مقتدر، عجول در آرزوی تناسب اندام؛ سیاه رنگ قدرت و اقتدار است؛ رنگی که فرهیخته ها و آدم های محکم سراغش می روند؛ این رنگ می تواند نماد هوش هم باشد، پس احتمالا به همین دلیل است که اغلب لباس*های فارغ التحصیلی سیاه رنگ هستند. اما از سوی دیگر، سیاه رنگ مرگ و عزاداری است و باید گفت که این سیاه پوشان مقتدر و جدی را نمی توان آدم های شادی به حساب آورد.