[Only registered and activated users can see links. ]


[Only registered and activated users can see links. ]


کتاب میراثی ماندگار، پدیده ای باشکوه و با ارزش و عنصری رشد آفرین و روشنگر در پهنه ی زندگی بشر است. به عنوان بهترین رابط میان گذشته و حال، و تنها مونس انسان های اندیشمند است که حتی در روزگار پیشرفت های چشم گیر بشر در عرصه های دانش و نوآوری نیز، نه تنها اهمیت خود را از دست نداده است بلکه جلوه های گسترده تر، تازه تر و پایدارتری یافته است.

یکی از شاخصه های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتاب خوانی مردم آن مرزو بوم است. یکی از راه های موثر در جهت رسیدن به توسعه فرهنگی در جوامع ، توجه ویژه به مسئله کتاب، کتاب خوانی و ترویج مطالعه در میان شهروندان به خصوص قشر جوان جامعه است. به طور حتم کتاب غذای روح بشر و وسیله ی رشد فکری انسان است، که از این رو باید فرهنگ مطالعه کتاب ترویج یابد. افزایش مطالعه در خانواده ها از بروز ناهنجاری ها و آسیب های فردی و اجتماعی در جامعه جلوگیری می کند.
فرهنگ کتاب خوانی

[Only registered and activated users can see links. ]

فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان شهروندان، خانواده ها، آموزش و پرورش و سازمان ها در ایجاد انگیزه و احساس نیاز به کتاب و کتابخوانی و ایجاد رفتاری به نام مطالعه میان مخاطبان درجامعه مؤثر و مهم است. شرایط و عوامل اجتماعی، خانوادگی، مدرسه ای، کتابخانه ای و فردی در گرایش و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی تاثیر می گذارد. یکی از معیارها و شاخص های رشد و توسعه میزان توجه و گرایش شهروندان به مطالعه و کتابخوانی است و هر جامعه ای که بخواهد در مسیر پیشرفت و تعالی قرار گیرد باید برای این مؤ لفه ی مهم و تاثیر گزار سرمایه گزاری انسانی انجام دهد. میزان توجه به مطالعه و کتاب خوانی، نشانگر رشد فرهنگی و ملی هر کشوری است.

کتابخوانی به منزله سیر در اندیشه های دیگران و گشودن پنجره ای به دنیای ناشناخته ها ست. کتاب یکی از مهم ترین ابزارهای فرهنگی است که در طول قرون متمادی، همواره عامل مهمی در تضمین رشد و پویایی جوامع بشری بوده که در کنار ابزارهای پیشرفته ی دیگر، همچنان جایگاه خاص و یگانه خود را حفظ کرده است.

[Only registered and activated users can see links. ]

ترویج فرهنگ عادت به کتاب خوانی و مطالعه

عادت به مطالعه باید از الویت های مهم کارگزاران فرهنگی باشد که با کودکان و نوجوانان سرو کار دارند. کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی سایر کشورهای جهان سوم پایین ترین سرانه را از نظر مطالعه و کتابخوانی دارد. لازمه ی توسعه یک کشور، در تمام جنبه ها و زمینه ها داشتن مردمی آگاه، با شعور و با درایت و دارای فکر و اندیشه ی صحیح و درست است و این میسر نیست مگر با روح فرهنگ مطالعه. پس ضروری است که تلاش های ویژه ای به عمل آید تا با ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه در خانواده ها و سایر افراد جامعه به ویژه دانش آموزان زمینه های لازم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی صنعتی کشور فراهم شود.

شناسایی عوامل مؤثر بر مطالعه و فراهم سازی آن ها برای نسل کودک و نوجوانان جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا موجب پیشرفت همه جانبه جامعه خواهد شد.مطالعات نشان داده است که وضعیت مطالعه و پژوهش در جامعه ما از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. توجه به مطالعه، امری مهم است که باید به نحوی شایسته بدان توجه شود و اصولا جامعه ای که اعضای آن به کتاب و مطالعه اهمیت می دهند مترقی و مردم آن جامعه از رشد و بلوغ فکری بالاتری برخوردار هستند. با فرهنگ کتاب خوانی صحیح، تفکر کردن و درست اندیشیدن را می آموزیم.