دانش آموزان عزیز، لطفا توجه فرمایید:
زمان پاسخگویی به سوالات شما آخر هفته می باشد و در ضمن سوالات را با ذکر #شماره و# فصل وارد نمایید و سوالات بدون این ویژگی ها جواب داده نمی شود. با تشکر